Odborný program

Čtvrtek 7. 4. 2022

11.00 - 18.00 Registrace účastníků
12.00 - 13.00
Kurz č. 1 - Antiglaukomová operace trabekulektomie
  Lektor: Marešová Klára
  Indikace, předoperační příprava, techniky operace a pooperační péče
13.15 - 14.15
Kurz č. 2 - Neperforující operace glaukomu
  Lektoři: Baxant Alina-Dana, Studený Pavel, Fichtl Marek
  Operační techniky hluboké sklerektomie, drenážní implantáty, praktické zkušenosti s chirurgickým
výkonem, per – a pooperační komplikace
14.30 - 15.30
Kurz č. 3 - Glaukom v dětském věku
  Lektoři: Fichtl Marek, Hložánek Martin, Mareš Jan, Zelenayová Nina
  Problematika, diagnostika a léčba
15.45 - 16.45
Kurz č. 4 - Moderní zobrazovací metody u glaukomu
  Lektoři: Kuběna Tomáš, Černošek Pavel
  Digitální fotografie papil zrakových nervů a peripapilární oblasti, vyšetření papil Heidelbergským
retinálním tomografem, spektrální OCT
17.00 - 18.00
Kurz č. 5 - Gonioskopie
  Lektoři: Liehneová Ivana, Pešková Hana
  Teorie - obrázky komorového úhlu z atlasu i z databáze pacientů z vyšetření na fotoštěrbinové
lampě. Praktické vyšetření úhlu na štěrbinové lampě s možností přímého zobrazení na PC.
18.00 - 18.30
Řádná členská schůze ČGS
18.30 - 19.30
Schůze výboru ČGS a dozorčí rady
   

Pátek 8. 4. 2022

07.30 - 17.00 Registrace
08.45 - 09.30
Slavnostní zahájení kongresu a členská schůze ČGS
  Vyhlášení výroční ceny ČGS za nejlepší práci v oblasti glaukomu za rok 2020 a 2021
Prezentace oceněné práce
Zpráva o činnosti a hospodaření ČGS
1.
 
Světový týden glaukomu 2022
Fichtl Marek
09.15 - 09.30
 
Náhradní členská schůze (pokud nebude řádná členská schůze usnášeníschopná)
 
09.30 - 09.50
Sympozium společnosti Glim Care s.r.o.
  Konzervativní léčba glaukomu a její možné nežádoucí účinky
MUDr. Veronika Žigmondová, MUDr. Klára Samková

09.50 - 10.20
 

Přestávka
 
10.20 - 12.20
Kazuistiky autorů do 35 let - soutěžní blok
  partner bloku firma Santen OY o.z.
předsedající: Alina-Dana Baxant, Marta Karhanová, Ivana Liehneová
2.
 
Sekundární glaukom po vitreoretinální chirurgii – třikrát a dost?
Bezděková Jana
3.

 
Efekt celkově podávaného beta blokátoru u ablace neuroepitelu při Sturge – Weber syndromu – první zkušenost
Resl Jiří
4.
 
Chirurgické řešení sekundárního glaukomu u uveitidy asociované s juvenilní idiopatickou artritidou
Škrlová Eva
5.
 
Sekundární afakický glaukom - kazuistika
Zelenayová Nina
6.
 
Bilaterální kongenitální glaukom
Černá Natálie
7.

 
Dekompenzace sekundárního glaukomu spojeného s exacerbací přední uveitidy zaznamenané po aplikaci mRNA vakcíny proti COVID-19
Těšínská Anna
8.
 
Sekundární glaukom při zadní polymorfní dystrofii rohovky
Dušek Otakar
9.
 
Neovaskulární glaukom - je vše ztracené?
Ernest Adam
10.
 
Od neurológie k očnému
Kovačič Anna

12.20 - 13.30
 

Přestávka na oběd
 
13.30 - 13.55
Sympozium společnosti Santen OY o.z.
  Moderní komplexní možnosti léčby glaukomu
MUDr. Klára Marešová, Ph.D., MUDr. Ivana Sováková, MUDr. Marek Fichtl
 
14.00 - 16.00
Chirurgická léčba glaukomu, možnosti a novinky
předsedající: Marek Fichtl, Ivana Liehneová, Klára Marešová, Lucie Rezková, Pavel Rozsíval, Eva Růžičková, Pavel Studený
11.
 
Bezstehová hluboká sklerektomie s použitím fibrinového adheziva Tisseel – frozen
Baxant Alina-Dana
12.
 
XEN implantát v mikrochirurgii glaukomu - naše dlouhodobé zkušenosti
Liehneová Ivana
13.
 
PRESERFLO™ - implantát pro operace glaukomu - výsledky po 1.5 roce
Váša Martin
14.
 
Selfmonitoring nitroočního tlaku – možnosti využití dat, přínos pro klinickou praxi
Škrlová Eva
15.
 
Analýza chirurgických výsledků různých modifikací trabekulektomie
Uherková Eva
   
 
Diskuzní blok - Chirurgická léčba glaukomu – aktuální možnosti v ČR
  Blok je doplněn videoprezentacemi a wetlabem s demonstrací různých operačních technik glaukomové chirurgie

 

Chirurgická léčba glaukomu v ČR 2020, 2021
Fichtl Marek
 
Účastníci kulatého stolu
  MUDr. Marek Fichtl; MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.; MUDr. Klára Marešová, Ph.D.;
MUDr. Lucie Rezková; prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO; doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.;
doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA
 
Demonstrované implantáty v abecedním pořadí
  Esnoper – Studený P. , Expres – Marešová K., Istent – Liehneová I., Healaflow – Fichtl M.,
Ologen – Rezková L., Preserflo – Rozsíval P., XEN – Liehneová I.
 
Partneři Chirugického diskuzního bloku
  Abbvie s.r.o.
Alcon Pharmaceuticals s.r.o.
CMI s.r.o.
Dahlhausen CZ, spol. s.r.o.
Santen OY o.z.
Videris s.r.o.

16.00 - 16.30
 

Přestávka
 
16.30 - 17.30
Trendy v léčbě glaukomu – je snížení nitroočního tlaku jedinou možností?
předsedající: Marta Karhanová, Hana Pešková, Mária Praženicová
16.
 
Rizikové faktory u glaukomu – Flammerův syndrom
Pešková Hana
17.
 
Neuroplasticita a neuroprotekcia u pacientky s glaukómom
Praženicová Mária
18.
 
Současné možnosti neuroprotektivní léčby glaukomu
Rezková Lucie
19.
 
Glaukom a marihuana
Dušek Otakar
20.
 
Vitamín D a oko
Löfflerová Veronika
21.
 
Mindfulness meditace a glaukom
Karhanová Marta
   

Sobota 9. 4. 2022

08.30 - 12.00 Registrace
09.00 - 10.00
Setkání s odborníky nad zajímavými kazuistikami
panelisté: Alina-Dana Baxant, Klára Marešová, Klára Samková, Veronika Žigmondová
22.
 
Chirurgické řešení refrakterního Posner-Schlossmanova syndromu
Baxant Alina-Dana
23.
 
Neovaskulární glaukom
Samková Klára
24.
 
Maligní glaukom
Žigmondová Veronika
25.
 
Nanoftalmus
Marešová Klára
 
10.00 - 10.45
Genetika očních onemocnění a možnosti aplikace získaných poznatků do praxe
předsedající: Václava Curtisová, Bohdan Kousal, Andrea Vergaro
26.
 
Přínos genetické konzultace pro pacienta s podezřením na geneticky podmíněné oční onemocnění
Curtisová Václava
27.

 
Genetický podklad očních onemocnění
Přednáška s podporou společnosti Novartis s.r.o.
Kousal Bohdan
28.
 
Genetické podklady primárního glaukomu s otevřeným úhlem (PGOÚ)
Vergaro Andrea

10.45 - 11.15
 

Přestávka
 
11.15 - 12.45
Možnosti diagnostiky a léčby glaukomu, varia
předsedající: Jara Hornová, Marta Karhanová, Tomáš Kuběna
29.
 
Úskalí vyšetření glaukomatika v době covidové
Karhanová Marta
30.
 
Úskalí moderních zobrazovacích metod v diagnostice glaukomu
Černošek Pavel
31.
 
Dlouhodobe výsledky léčby pacientů s glaukomem
Hornová Jara
32.
 
Hystereze rohovky a její praktický přínos u pacientů s glaukomem
Kuběna Tomáš
33.

 
Ocular Blood Flow – role očního krevního průtoku v rozvoji glaukomu a možnosti dnešní zobrazovací a diagnostické techniky
Rajs Patrik
 
12.45 - 12.50
Zakončení XII. kongresu ČGS
12.50 - 14.00
Oběd
 
   

POSTERY

P 01.
 
Kalibrovat/ověřovat přístroje na měření nitrooční tlaku?
Rybář Jan
P 02.
 
Stanovená měřidla při léčbě glaukomu
Rybář Jan
P 03.
 
Struktura systému managementu měření v oční ambulanci
Rybář Jan
   

změna programu vyhrazena